27.02.2017-Beit-Sakariya-Village-center-Photo-EAPPI-Juho